احکام فقهی در مورد ازدواج 1

عیب هایی که به وسیله ی آنها می شود [نه اینکه حتما الزام دارد] عقد را به هم زد:

 

مسئله ی 2380 :  اگر مرد بعد از عقد بفهمد که زن یکی از این هفت عیب را دارد می تواند عقد را به هم بزند1[نه اینکه حتما الزام دارد]  :

اول : دیوانگی

دوم : مرض خوره(جذام)

سوم : مرض برص(پیسی)

چهارم : کوری

پنجم 2: شل بودن به طوری که معلوم باشد.

ششم 3 : آن که افضا شده ، یعنی راه بول (ادرار) و حیض (مهبل،واژن) ، یا راه حیض و غایط (مدفوع) او یکی شده باشد ولی اگر راه حیض و غایط او یکی شده باشد4 ، به هم زدن عقد اشکال دارد و باید احتیاط شود.

هفتم : آنکه گوشت یا استخوانی در یا غده ای در فرج او باشد که مانع نزذیکی شود.

1 : آیت الله صافی : به شرط آنکه معلوم شود عیب پیش از عقد بوده...

2 : آیت الله صافی : پنجم : زمین گیر بودن

3 : آیت الله مکارم : ششم : افضا شدن ،( یعنی راه بول (ادرار) و حیض (مهبل،واژن) ، یا راه حیض و غایط (مدفوع) او یک شده باشد و وبه طور کلی پارگی طوری باشد که قابل استفاده برای آمیزش جنسی نباشد.)

4 : آیت الله بهجت : به هم زدن عقد مشکل است و باید احتیاط شود.

/ 0 نظر / 22 بازدید