دو حدیث از حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام:

دو حدیث از حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام:

امام حسین(علیه السلام) فرمود: کسی که با نافرمانی خدا گرد مردی گردد، آنچه را امید دارد از دست رفته تر است و از آنچه بر حذر است زودترش دچار شود. (۳)

(۳) تحف العقول، ص۲۵۳، ح۱۹.

امام حسین(علیه السلام) فرمود: مردمی به شوق بهشت خدا را پرستیدند این عبادت بازرگانانست، و مردمی از ترسش پرستیدند این عبادت بندگانست، و راستی
مردمی هم از شکر و قدردانی او را پرستیدند این پرستش
آزادگانست و بهترین عبادتست. (۲)

(۲) تحف العقول، ص ۲۵۰، ح۵.

/ 0 نظر / 15 بازدید