نکات سوره ی انعام۱۴۶-۱۳۶

آیه ی 138 سوره ی انعام

و به زعم خودشان گفتند اینها دامها و کشتزار[هاى] ممنوع است که جز کسى که ما بخواهیم نباید از آن بخورد و دامهایى است که [سوار شدن بر] پشت آنها حرام شده است و دامهایى [داشتند] که [هنگام ذبح] نام خدا را بر آن[ها] نمى‏بردند به صرف افترا بر [خدا] به زودى [خدا] آنان را به خاطر آنچه افترا مى‏بستند جزا مى‏دهد﴿ 138﴾

نکات :

1- نباید به خدا دروغ بست.

2- نباید در حدود الهی ، بر خدا پیشی گرفت.

3- اجتناب از مسئله ی پارتی بازی

4- یاد نام خدا در حین ذبح

 

آیه ی 139 سوره ی انعام

و گفتند آنچه در شکم این دامهاست اختصاص به مردان ما دارد و بر همسران ما حرام شده است و اگر [آن جنین] مرده باشد همه آنان [از زن و مرد ] در آن شریکند به زودى [خدا] توصیف آنان را سزا خواهد داد زیرا او حکیم داناست﴿ 139﴾

نکات :

1- نباید زنجیرها و مسائل بیهوده را به خدا و دین نسبت داد.

2- نباید از افتراها و دروغ ها پیروی کرد.

3- نباید در جنس زن و مرد، تبعیض قائل شد.

4- آنچه خدا در احکام خود آورده بر طبق حکمت او بوده و در صورت خروج و تحریف آن ، خسران نصیب انسان می شود.

5- توجه به عاقبت افترا به خدا

 

آیه ی 140 سوره ی انعام

کسانى که از روى بى‏خردى و نادانى فرزندان خود را کشته‏اند و آنچه را خدا روزیشان کرده بود از راه افترا به خدا حرام شمرده‏اند سخت زیان کردند آنان به راستى گمراه شده و هدایت نیافته‏اند﴿ 140﴾

نکات :

1- نباید فرزند کشی نمود.

2- نباید از روی سفاهت مرتکب عملی شد ، چه بسا گناه باشد.

3- باید از روزی های مادی و معنوی خداوند استفاده نمود.

4- نباید به خدا افترا بست که موجب خسران می شود.

 

آیه ی 141 سوره ی انعام

و اوست کسى که باغهایى با داربست و بدون داربست و خرمابن و کشتزار با میوه‏هاى گوناگون آن و زیتون و انار شبیه به یکدیگر و غیر شبیه پدید آورد از میوه آن چون ثمر داد بخورید و حق [بینوایان از] آن را روز بهره‏بردارى از آن بدهید و[لى] زیاده‏روى مکنید که او اسرافکاران را دوست ندارد﴿ 141﴾

نکات :

1- از روزی های خدا باید استفاده کرد.

2- باید از اسراف دوری نمود حتی در کارهای خیر مثل انفاق .

 

آیه ی 142 سوره ی انعام

و [نیز] از دامها حیوانات بارکش و حیوانات کرک و پشم‏دهنده را [پدید آورد] از آنچه خدا روزیتان کرده است بخورید و از پى گامهاى شیطان مروید که او براى شما دشمنى آشکار است﴿ 142﴾

نکات :

1- باید از روزی های خدا استفاده نمود حتی از روزی های مادی.

2- رهبانیت در اسلام جایگاهی ندارد.

3- انسان نباید از شیطان پیروی کند.

4- انسان نباید از دشمنش پیروی کند.

 

آیه ی 143 سوره ی انعام

هشت فرد [آفرید و بر شما حلال کرد] از گوسفند دو تا و از بز دو تا بگو آیا [خدا] نرها[ى آنها] را حرام کرده یا ماده را یا آنچه را که رحم آن دو ماده در بر گرفته است اگر راست مى‏گویید از روى علم به من خبر دهید﴿ 143﴾

نکات :

1- انسان باید احکام الهی را بیاموزد که منجر به سعادت وی می گردد.

2- انسان نباید در احکام الهی دخل و تصرف نماید و به او دروغ بندد.

3- انسان باید از روی علم سخن بگوید و نظر دهد.

4- انسان باید از روزی های خدا که برای او حلال است استفاده کند.

 

آیه ی 144 سوره ی انعام

و از شتر دو و از گاو دو بگو آیا [خدا] نرها[ى آنها] را حرام کرده یا ماده‏ها را یا آنچه را که رحم آن دو ماده در بر گرفته است آیا وقتى خداوند شما را به این [تحریم] سفارش کرد حاضر بودید پس کیست‏ستمکارتر از آنکس که بر خدا دروغ بندد تا از روى نادانى مردم را گمراه کند آرى خدا گروه ستمکاران را راهنمایى نمى‏کند﴿ 144﴾

نکات :

1و 2و 3 و 4 - نکات آیه ی 143 سوره ی انعام .

5- نباید بر خدا دروغ بست .

6- نباید مردم را گمراه نمود.

7- نباید ستم کرد، نه به خود نه به دیگران ، چون ستمکاران هدایت نمی شوند.

 

آیه ی 145 سوره ی انعام

بگو در آنچه به من وحى شده است بر خورنده‏اى که آن را مى‏خورد هیچ حرامى نمى‏یابم مگر آنکه مردار یا خون ریخته یا گوشت‏خوک باشد که اینها همه پلیدند یا [قربانیى که] از روى نافرمانى [به هنگام ذبح] نام غیر خدا بر آن برده شده باشد پس کسى که بدون سرکشى و زیاده‏خواهى [به خوردن آنها] ناچار گردد قطعا پروردگار تو آمرزنده مهربان است﴿ 145﴾

نکات :

1- خوردن مردار ، یا خون ریخته یا گوشت خوک و ذبحی که از روی نافرمانی، نام غیرخدا بر آن یاد شده باشد، حرام است.

2- باید به احکام الهی توجه نمود.

3- توجه به مهربانی  و آسان گیری خداوند

 

آیه ی 146

و بر یهودیان هر [حیوان] چنگال‏دارى را حرام کردیم و از گاو و گوسفند پیه آن دو را بر آنان حرام کردیم به استثناى پیه‏هایى که بر پشت آن دو یا بر روده‏هاست‏یا آنچه با استخوان درآمیخته است این [تحریم] را به سزاى ستم‏کردنشان به آنان کیفر دادیم و ما البته راستگوییم﴿ 146﴾

نکات :

1- توجه به راست گویی خداوند

2- توجه به تفاوت شریعت های یهودی و مسیحی و اسلام) که اسلام زنجیرها و مسایل اضافی را ندارد.

3- سرکشی انسان ، موجب سخت گیری خداوند می شود.

ترجمه ی این آیات از آقای فولادوندست و نکاتش را دوستم آقای حسین ب نوشتند.در ضمن توجه داشته باشید که انسان جائزالخطاست،ممکن است که در نکات اشتباهاتی هم وجود داشته باشد،برای اطمینان کامل از صحت و سقم مطالب با یک اهل فن مشورت کنید.

التماس دعا

/ 0 نظر / 17 بازدید