اگر آن ترک شیرازی به دست آرد دل ما را...

«حافظ

اگر آن ترک شیرازی به دست آرد دل ما را

 به خال هندویش بخشم سمرقند و بخارا را»

«صائب تبریزی

اگر آن ترک شیرازی به دست آرد دل ما را

 به خال هندویش بخشم سر و دست و تن و پا را

هر آن کس چیز می بخشد ز مال خویش می بخشد

نه چون حافظ که می بخشد سمرقند و بخارا را»

«شهریار

اگر آن ترک شیرازی به دست آرد دل ما را

 به خال هندویش بخشم تمام روح و اجزا را

هر آن کس چیز می بخشد به سان مرد می بخشد

 نه چون صائب که می بخشد سر و دست و تن و پا را

سر و دست و تن و پا رابه خاک گور می بخشند

نه بر آن ترک شیرازی که برده جمله دل ها را»

بار الها از تو در خواست می کنیم کمال انقطاع را...

الهی آمین،بحق محمد و آله الطاهرین(ص)

/ 0 نظر / 49 بازدید