نکات سوره ی انعام135-124

 

آیه ی 125 سوره ی انعام

پس کسى را که خدا بخواهد هدایت نماید دلش را به پذیرش اسلام مى‏گشاید و هر که را بخواهد گمراه کند دلش را سخت تنگ مى‏گرداند چنانکه گویى به زحمت در آسمان بالا مى‏رود این گونه خدا پلیدى را بر کسانى که ایمان نمى‏آورند قرار مى‏دهد ﴿125﴾

نکات :

1- درخواست شرح صدر از خدا

2- ایمان آوردن و دوری از از لجاجت بر کفر که خود موجب پلیدی بیشتر می شود.

3- هدایت از راه اسلام صورت می گیرد نه سایر ادیان

 

آیه ی 126 سوره ی انعام

و راه راست پروردگارت همین است ما آیات [خود] را براى گروهى که پند مى‏گیرند به روشنى بیان نموده‏ایم﴿ 126﴾

نکات :

1- راه راست پروردگار اسلام است.

2- باید از زمره ی افرادی باشیم که پند می گیرند.

 

 آیه ی 127 سوره ی انعام

براى آنان نزد پروردگارشان سراى عافیت است و به [پاداش] آنچه انجام مى‏دادند او یارشان خواهد بود﴿ 127﴾

نکات :

1- توجه به جایگاه آینده ی انسان

2- انجام اعمال صالح

 

آیه ی 128 سوره ی انعام

و [یاد کن] روزى را که همه آنان را گرد مى‏آورد [و مى‏فرماید] اى گروه جنیان از آدمیان [پیروان] فراوان یافتید و هواخواهان آنها از [نوع] انسان مى‏گویند پروردگارا برخى از ما از برخى دیگر بهره بردارى کرد و به پایانى که براى ما معین کردى رسیدیم [خدا] مى‏فرماید جایگاه شما آتش است در آن ماندگار خواهید بود مگر آنچه را خدا بخواهد [که خود تخفیف دهد] آرى پروردگار تو حکیم داناست﴿ 128﴾

نکات :

1- نباید از جنیان تعبیت نمود. ( حتی ترس از آنان نمودی از شرک خفی است .)

2- توجه به قیامت و معاد

3- ترس از جهنم

4- برخی از جهنمیان به اراده ی خدا و علم و حکمت وی ، از جهنم خلاصی می یابند.

5- حکمت و علم خدا، عین رحمت وی است ( اعتقاد به توحید صفاتی )

 

آیه ی 129 سوره ی انعام

و این گونه برخى از ستمکاران را به [کیفر] آنچه به دست مى‏آوردند سرپرست برخى دیگر مى‏گردانیم ﴿129﴾

نکات :

1- دوری از ستم و توجه به نتیجه آن

2- اعتقاد به این که خداوند کارهایش را بوسیله ی اسباب آن ، انجام می دهد. ( حتی در عذاب)

 

آیه ی 130 سوره ی انعام

اى گروه جن و انس آیا از میان شما فرستادگانى براى شما نیامدند که آیات مرا بر شما بخوانند و از دیدار این روزتان به شما هشدار دهند گفتند ما به زیان خود گواهى دهیم [که آرى آمدند] و زندگى دنیا فریبشان داد و بر ضد خود گواهى دادند که آنان کافر بوده‏اند ﴿130﴾

نکات :

1- توجه به پیامبران و ائمه

2- توجه به آیات خدا

3- توجه به لقای خدا و معاد

4- نباید فریب زندگی دنیا را خورد.

 

آیه ی 131 سوره ی انعام

این [اتمام حجت] بدان سبب است که پروردگار تو هیچ گاه شهرها را به ستم نابوده نکرده در حالى که مردم آن غافل باشند ﴿131﴾

نکات :

 1- اعتقاد به عادل بودن خدا و مبرا بودن وی از ظلم                                                          

2 - اعتقاد به عدل در عذاب های الهی                                                          

3-افرادی که حجت بر آنها تمام نشده ، عذاب نمی شوند.

 

آیه ی 132 سوره ی انعام

و براى هر یک [از این دو گروه] از آنچه انجام داده‏اند [در جزا] مراتبى خواهد بود و پروردگارت از آنچه مى‏کنند غافل نیست ﴿132﴾

نکات :

1- آگاه دانستن خدا به احوال خلایق

2- اعمال انسان ، رتبه ی وی را نزد خدا معلوم می کنند، پس باید اعمال صالح انجام داد .

3- انسان باید از وجودش در عالم هستی و به خصوص دنیا کمال استفاده را نماید.

 

آیه ی 133 سوره ی انعام

و پروردگار تو بى‏نیاز و رحمتگر است اگر بخواهد شما را مى‏برد و پس از شما هر که را بخواهد جانشین [شما] مى‏کند همچنانکه شما را از نسل گروهى دیگر پدید آورده است﴿ 133﴾

نکات:

1- خلق و آفرینش عالم با رحمت انجام شده و باید به رحمت خدا امید داشت.

2- انسان در عباداتش باید به بی نیاز بودن خدا توجّه کند.

3- انسان باید از وجودش در عالم هستی و به خصوص دنیا کمال استفاده را نماید.

 

آیه ی 134 سوره ی انعام

قطعا آنچه به شما وعده داده مى‏شود آمدنى است و شما درمانده‏کنندگان [خدا] نیستید ﴿134﴾

نکات :

1- اعتقاد به صحت وعده و وعیدهای خدا

2- اعتقاد به توحید افعالی و تقدیر و قضای خداوند.

 

آیه ی 135 سوره ی انعام

بگو اى قوم من هر چه مقدور شما هست انجام دهید من [هم] انجام مى‏دهم به زودى خواهید دانست که فرجام [نیکوى] آن سراى از آن کیست آرى ستمکاران رستگار نمى‏شوند﴿ 135﴾

نکات :

1- نباید ستمگر بود.

2- باید به رستگاری اهمیت داد.

3- نباید جلوی دشمن به عجز و لابه افتاد و باید اقتدار و شوکت خود را حفظ کرد.

ترجمه ی این آیات از آقای فولادوندست و نکاتش را دوستم آقای حسین ب نوشتند.در ضمن توجه داشته باشید که انسان جائزالخطاست،ممکن است که در نکات اشتباهاتی هم وجود داشته باشد ،برای اطمینان کامل از صحت و سقم مطالب با یک اهل فن مشورت کنید.

 

/ 0 نظر / 19 بازدید