به مناسبت 30 صفر
ساعت ۱:٤٧ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/۱۱/٢۳  


«السّلام­علیک­یاعلی­بن­موسی­الرضا المرتضی(ع)»


** امشب ای شمع،اگر خون رود از دیده رواست **
** کـه شـب مـاتـم جـانـسـوز ولـی نـعــمـت ماست **

** یا رب! ایـن آه غــم انـگـیـز ز کـاشـانه کیست؟ **
** یا رب! این ناله جان سـوز غـریبی ز کجاست؟ **

** شـــمـع بـر حـال پـریـــشـان غـــریـبـی گــریــد **
** کـه گـدازان جـگـرش از سـتـم زهــر جـفـاست **

** ای ابــاصــلـت! در خــانــه بـه بــیـگـانـه بـبـنـد **
** که جـواد(ع)از ره دور آمده مهمان رضـا(ع)ست **

** یک طـرف رحـلـت پـیـغـمـبـر(ص) پـاکـیـزه گهـر **
** پــیـشــوائـی کـه از او پـایـه تــوحــیـد بـپـاست **

** یک طـرف زهـر ستم بر دل پر خـون حـسـن(ع) **
** آتـــشــی زد کـه ز دود دل و تــیــره فــضــاست **

** قـبـر ویـران حـسـن(ع) شـاهد مـظـلومی اوست **
** گر که بر غـربت او خون رود از دیده رواست **

** آه! کــز جــور و سـتـمـکـاری مـأمــون پــلـیــد **
** نـالـه غـربـت سـلـطـان خــراســان بـرخـاسـت **

** ای ضـعـیـفـی کـه تـو را پـشـت و پـناهی نـبود **
** شـو پـناهـنده به شاهی که معـین الضعـفاست **

** دامــن ضـــامـن آهـــو مــده از دســت کــه او **
** دوست را ضـامـن و فـریاد رس روز جـزاست **

التماس دعا